Stichting de Droomboom wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een ANBI. Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Hieronder volgen de verplichte gegevens van Stichting de Droomboom.

Stichting de Droomboom

RSIN of Fiscaal nummer
817080788

Contactgegevens
Sint Vitusweg 1
1261 TK Blaricum
035-7852523
info@stichtingdedroomboom.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

Raad van Bestuur:
mevrouw E.N. Rabbe, voorzitter, de heer W. Heeringa, penningmeester, mevrouw L. Vlasblom, secretaris

Raad van Toezicht:
de heer H. Brouwer, voorzitter, de heer J. Ketjen, de heer J. Verdier

Doelstelling
Stichting de Droomboom geeft behandeling en begeleiding aan jonge kinderen met een autisme spectrum stoornis in combinatie met een ontwikkelingsachterstand door vroegtijdige intensieve interventie met fulltime 1:1 ratio cliënt-trainer, volgens principes uit de wetenschap Applied Behavior Analysis. De Droomboom verzamelt kennis en expertise op het gebied van Applied Behavior Analysis en geeft hierin trainingen aan ouders en hulpverleners. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan
De Droomboom wil kinderen die eerder niet aan onderwijs deel konden nemen samen met ouders intensief in hun ontwikkeling stimuleren opdat inclusie in de maatschappij en deelname aan passend onderwijs wel tot de mogelijkheden van het kind gaat behoren.

Onze toekomstvisie is het verkrijgen van een passend budget bij de geleverde zorg waarna ook uitbreiding van het aantal kindplaatsen zal kunnen plaatsvinden waardoor we nog meer kinderen een kans kunnen bieden op uitstroom naar onderwijs.

Tegelijkertijd staat de bekostiging van de zorg sterk onder druk.

De Droomboom wil inzichtelijk maken welke bezuiniging op langere termijn kan worden behaald door vroegtijdig te investeren in behandeling en daarmee de toekomst van jonge cliënten met autisme spectrumstoornis. Hiervoor loopt een meerjarig onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling op de Droomboom. Dit onderzoek, “Effectiviteit en impact van, op Applied Behaviour Analysis (ABA) gebaseerde, vroegtijdige intensieve gedragsinterventie (EIBI) bij jonge kinderen met Autismespectrum stoornis en/of ontwikkelingsachterstand op de Droomboom” is medio 2013 afgerond en zal worden voortgezet in onderzoek naar het fase systeem en lange termijn uitstroomcijfers.

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur ontvangen geen vergoeding of onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.

Directeur en medewerkers van de Droomboom ontvangen salaris binnen de richtlijnen van de CAO Sociaal Werk (CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening).

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2021 Stichting de Droomboom

Jaarrekening 2020 Stichting de Droomboom

Jaarrekening 2019 Stichting de Droomboom

Jaarrekening 2018 Stichting de Droomboom

Jaarrekening 2017 Stichting de Droomboom

Jaarrekening 2016 Stichting de Droomboom

Jaarrekening 2015 Stichting de Droomboom